HyrEntremattor

HyrEntremattor.se

HYRENTREMATTOR.SE

Org-nr 559118 – 6753

Villkor
Samtliga priser ovan är angivna (i) exklusive mervärdesskatt, och (ii) i enlighet med den vid detta avtals ingående gällande prislistan. Uthyraren äger vid var tid rätt att ändra sin prislista, förutsatt att en prisökning är motiverad av kostnadsökningar för Uthyraren. Uthyrarens fakturor skall betalas inom 30 dagar från det att de utställdes. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta om gällande diskonto jämte 18%.

Avtalsvillkor
Uthyraren skall äga rätt att i förskott fakturera för uthyrning av entrémattor.   De uthyrda mattorna är Uthyrarens egendom och Kunden förvärvar ingen äganderätt till dem genom detta avtal. Kunden får inte överlåta, vidareuthyra eller på annat sätt förfoga över mattorna. Inte heller får Kunden överlåta detta avtal på annan utan Uthyrarens skriftliga samtycke. Utan Uthyrarens skriftliga samtycke får mattorna vidare inte förflyttas från ovan angiven leveransadress. Kunden står ansvarig för de uthyrda mattorna från leveranstidpunkten. Kunden ansvarar således, oberoende av vållande, för all förlust av eller skada på mattorna under hyrestiden bortsett från normal förslitning. Kunden ansvarar ensam för skador som mattorna kan vålla på person eller egendom, även vad gäller tredje man, och skall hålla Uthyraren helt skadelös med anledning av eventuella krav därvidlag. Uthyraren skall vidare inte i något fall vara ansvarig gentemot Kunden för några indirekta skador (följdskador). Vid försenad utplacering av mattor och/eller försenat utbyte av mattor äger Kunden ej, såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna, rätt till någon ersättning från Uthyraren. Vid försenad utplacering av mattor skall dock startdagen från vilken första hyran utgår förskjutas i motsvarande mån samt skall vid försenat byte av mattor hyra ej utgå under den tid som försening pågår.   Detta avtal skall träda i kraft sedan det undertecknats av båda parter samt därefter löpa under 12 månader, räknat från första utplaceringsdatum. För det fall uppsägning av avtalet inte ägt rum senast 3 månader innan nämna period om 12 månader löpt ut – eller senast 3 månader innan förnyade avtalsperioder löpt ut – förlängs avtalet emellertid automatiskt med perioder om 12 månader åt gången. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen för att äga giltighet. Uthyraren äger rätt att omedelbart häva detta avtal och genast återta uthyrda mattor om (I) Kunden dröjer med erläggandet av hyresutgiften med mer än 15 dagar efter förfallodatum, (II) Kunden vanvårdar de uthyrda mattorna, (III) Kunden försätts i konkurs, träder i likvidation, inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar eller kan befaras vara på obestånd, eller (IV) Kunden i övrigt åsidosätter några bestämmelser i detta avtal. Kunden äger rätt att häva detta avtal om Uthyraren gör sig skyldigt till väsentligt avtalsbrott. För att ett avtalsbrott skall vara betraktat som väsentligt skall Uthyraren emellertid ha fått skriftligt meddelande från Kunden om avtalsbrottet och därefter underhållit att inom 30 dagar ha vidtagit åtgärder för att uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser. Även för de fall Kunden äger rätt att häva detta avtal skall Uthyrarens friskrivning avseende indirekta skador ovan äga tillämpning.