HyrEntremattor

HyrEntremattor.se

HYRENTREMATTOR.SE är en verksamhet inom SMART FÖRVALTNING SVERIGE AB (nedan kallat (SFS)

Org-nr 559118 – 6753

ALLMÄNNA VILLKOR

rev. 2017 10 06

AVTALSTID

Avtalet löper inledningsvis med en fast period om 12 månader. Sker ingen uppsägning förnyas avtalet automatiskt med perioder om 12 månader i taget.

ARBETSTID

Om annat inte avtalats åtar sig kunden att inte utan leverantörens godkännande flytta hyrda objekt samt att leverantörens personal har tillgång till lokalerna under ordinarie arbetstid (07.00-17.00).

BETALNINGSVILLKOR

Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg betalas mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum. Om betalning inte sker i rätt tid debiterar SFS en påminnelseavgift på 60 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta + 8 % på utestående belopp.

FORCE MAJEURE

Detta innebär förhållanden eller händelser som arbetsinställelse, blockad, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, ingripande av myndighet eller annan omständighet utanför SFS:s kontroll som medför att SFS inte, eller till orimligt höga kostnader, kan fullgöra åtagande enligt detta avtal fritar SFS från fullgörande av dess avtalade åtaganden under den tid förhållandet eller händelsen råder.

PRISJUSTERING

Priset avser gällande avtalstid och ligger fast i ett år från avtalsstart. Priserna ses över årligen och regleras efter SCB:s Städindex. Det innebär att ökning av lönekostnader eller andra kostnader hos SFS, eller som är en följd av lag och/eller avtalsändringar, kan medföra en justering av priset.

PRISER

Alla priser anges i svenska kronor (SEK).

REKLAMATION

Vid reklamation av produkt eller installation skall kunden kontakta leverantören inom tio (10) dagar. Denne skall därefter vidta lämplig åtgärd inom skälig tid beroende på det rapporterade felets art.

PORTKOD

Om portkod/nyckeltagg ändras eller är ur funktion ska detta omgående meddelas till SFS. Om ny kod inte meddelats kan SFS inte hållas ansvarig för försenat eller ej utfört uppdrag. Kund debiteras full avgift.

SKADOR

Kunden ansvarar och blir ersättningsskyldig för skador på leverantörens egendom som uppkommit till följd av stöld eller åverkan samt andra omständigheter utanför leverantörens kontroll. T ex debiteras 400:-/m2 om en hyr-matta blir förstörd eller stulen på leveransadressen. Vid sanering av kräkning, avföring eller urin på entrématta inomhus tillkommer saneringsavgift på 500 kr per matta

UPPSÄGNING

Efter en fast avtalsperiod om 12 månader sker automatisk en förlängning av avtalet med perioder om ytterligare 12 månader i taget såvida inte endera parten skriftligen har sagt upp avtalet senast 3 månader innan utgången av avtalsperioden, d.v.s. uppsägning måste ske senast månad 9 i varje avtalsperiod – i annat fall löper avtalet vidare ytterligare 12 månader.  Om kund inte fullföljer hela avtalstiden och säger upp avtalet i förtid kommer SFS att debitera fullt pris för hela avtalsperioden.

UPPEHÅLL

Uppehåll av avtal under en längre eller kortare tid pga. t.ex. renovering, stambyte eller under uppsägningsperiod godtas inte.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER – fysiska personer

Genom kundens beställning av uppdraget samtycker kunden till att SFS behandlar kundens personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Behandlingen består i registrering, arkivering i SFS kundregister och används till utskick i marknadsföringssyfte. Kunden informeras härvid om detta samt att SFS är personuppgiftsansvarig. Kunden har rätt att en gång om året få information från SFS om behandlingen av de personuppgifter som berör honom/henne. SFS kommer att på kunds begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Kund har rätt att begära att hans/hennes uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring.

ÄNDRING AV KUNDUPPGIFTER, FAKTURAADRESS

För att SFS ska kunna garantera utlovad tjänst och service måste SFS ha korrekt kontakt- och faktureringsuppgifter. Det gäller även uppgifter för eventuell skattereduktion. Ändringar av dessa ska alltid göras till kundservice via telefon eller skriftligen. Ändringar som görs till personal på plats eller på annat sätt godtas inte.